// Керування якістю - Наргус

Керування якістю

 

 

Застосування системи менеджменту якості є стратегічним рішенням нашого підприємства в умовах формування все більш динамічного та складного середовища.

Ідея забезпечення якості закладена у Політиці якості, заявленій керівництвом підприємства.

Система менеджменту якості дозволяє покращувати результати діяльності підприємства й забезпечує міцну основу для ініціатив, орієнтованих на стійкий розвиток.

 У 2017 році пройдено сертифікацію системи керування якістю з отриманням сертифіката відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

 

 

Потенційними перевагами для нашого підприємства від застосування системи менеджменту якості є:

 • здатність стабільно постачати продукцію, яка задовольняє потреби споживачів і відповідає законодавчим і нормативним вимогам;

 • створення можливостей для підвищення задоволеності споживачів;

 • спрямування зусиль на керування ризиками й можливостями, пов’язаними із середовищем та цілями організації;

 • можливість продемонструвати відповідність встановленим вимогам системи менеджменту якості.

При реалізації принципів менеджменту якості застосовано процесний підхід і зроблено опору на ризик-орієнтоване мислення. Процесний підхід дозволяє спланувати свої процеси та їхню взаємодію. Ризик-орієнтоване мислення дає можливість визначати фактори, які можуть призвести до відхилення від запланованих результатів процесів і системи менеджменту якості, і використовувати попереджувальні засоби керування для мінімізації негативних наслідків та максимального використання можливостей, що виникають.

Діюча система менеджменту якості дозволяє досягати наступних успіхів у виробничому процесі:

 • системно вдосконалювати технології виробництва на основі світових досягнень науки й техніки;

 • розробляти й впроваджувати іноваційні види продукції, просувати продукцію на зовнішні ринки;

 • знижувати витрати виробництва для підвищення конкурентоспроможності продукції;

 • створювати безпечні умови праці для виробничого персоналу;

 • формувати почуття відповідальності кожного робітника за якість своєї праці, вдосконалювати корпоративну культуру й створювати стійкий імідж підприємства як виробника продукції високого рівня.


Прихильністю вищого керівництва підприємства є розуміння того, що в рамках виробничої діяльності підприємства безпека, законність і якість продукції, що випускається, повинні розглядатись як комплексна відповідальність, що містить в собі й використовує різні навички та досвід організації. У зв’язку з цим складовою частиною роботи з керування якістю є забезпечення безпеки харчових продуктів, що пакуються у матеріали, які випускає наше підприємство. З цією метою на підприємстві розроблена й запроваджена система менеджменту безпеки харчових продуктів. Дана система інтегрована в систему менеджменту підприємства спільно із системою керування якістю.

Для створення відповідних умов випуску безпечної харчової упаковки на підприємстві розроблені, запроваджені й підтримуються необхідні програми-передумови.
На базі методології ризик-орієнтованого мислення здійснена ідентифікація ризиків з виділенням критичних контрольних точок і позначені допустимі рівні небезпеки.

  Це дозволило впровадити в систему менеджменту харчової безпеки план НАССР, який забезпечує для кожної критичної точки:

 • знання небезпек, що підлягають контролю;

 • міри контролю;

 • критичні межі;

 • процедури моніторингу;

 • виправлення й корегуючі дії;

 • записи про моніторинг.

Така система дозволяє забезпечувати належну безпеку виробленій харчовій упаковці.
У 2019 р. Міжнародним сертифікаційним центром проведено аудит підприємства з питань ефективності й повноти впровадження системи менеджменту безпеки харчових продуктів. За результатами аудиту підприємству видано сертифікати відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 22000:2005 і BRC IoP.

Санітарно-гігієнічні висновки.

 

Назад

Виробництвогнучкої рулонної упаковки

61085, м. Харків вул. Ак. Проскури, 1
Відділ продажів sales@nargus.com тел./ факс+38 057 717 44 05